REGULAMIN SPRZEDAŻY I  UDZIAŁU W KURSIE  z dnia 02.10.2023 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży oraz uczestnictwa w kursie “Sztuczna inteligencja w praktyce”, “ChatGPT w Analizie Danych, “AI dla programistów”, “AI dla testerów”, “Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR – pakiet podstawowy”, “Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR – pakiet profesjonalny”, “Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR – pakiet premium”.
2. Organizatorem kursu pod nazwą wskazaną w pkt. 1 (dalej zwanego: Kursem) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab – Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej zwany: Organizatorem).
3. Definicje:
 • Kurs: usługa edukacyjna oferowana przez Organizatora za pośrednictwem platformy e-learningowej, w formie nauki samodzielnej online
 • Organizator: Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa
 • Platforma e-learningowa: dostępna pod adresem: kursai.coderslab.pl oferująca możliwość zakupu Kursu będącego przedmiotem Regulaminu;
 • Nauka samodzielna online: forma nauki własnej, realizowana za pośrednictwem platformy i materiałów udostępnionych przez Organizatora w ramach wykupionej usługi edukacyjnej
 • Uczestnik: osoba fizyczna, która dokonała zakupu Kursu za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • Kupujący: osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna za zgodą przedstawiciela ustawowego lub osoba prawna
4. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Na Platformie e-learningowej aktualnie dostępne są następujące Kursy: “Sztuczna inteligencja w praktyce”, “ChatGPT w Analizie Danych, “AI dla programistów”, “AI dla testerów”,“Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR – pakiet podstawowy”, “Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR – pakiet profesjonalny”, “Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR – pakiet premium”.

§ 2. Sprzedaż Kursu poprzez platformę e-learningową

1. Kurs jest sprzedawany tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-learningowej.
2. Dostęp do Kursu następuje po skutecznie zrealizowanej płatności ceny sprzedaży.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności zaksięgowania środków z tytułu ceny sprzedaży Kursu i tym samym wstrzymania Uczestnikowi dostępu do Kursu do czasu potwierdzenia statusu płatności za Kurs.

§ 3. Dostęp do Kursu

1. Dostęp do zawartości Kursu będzie przyznawany wraz z uiszczeniem ceny za Kurs.
2. Kurs realizowany jest w formule nauki samodzielnej online, tzn. odbywa się bez udziału wykładowców, w harmonogramie określonym przez osobiste preferencje Uczestnika, z równoczesnym zachowaniem pozostałych warunków Regulaminu.
3. Dostęp do zawartości Kursu możliwy jest po poprawnej rejestracji konta Użytkownika na platformie e-learningowej.
4. Kurs udostępniany jest Uczestnikowi na okres 6 miesięcy od momentu dokonania zakupu na platformie e-learningowej i przyznania dostępu do Kursu przez Organizatora.
5. Uczestnik nie może udostępniać, rozpowszechniać ani odsprzedawać dostępu Kursu ani materiałów edukacyjnych składających się na Kurs osobom trzecim bez pisemnej zgody Organizatora. Za dostęp do Kursu odpowiedzialny jest Uczestnik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.
6. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Kursu zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami niniejszego Regulaminu, wyłącznie w celach edukacyjnych.
7. Uczestnik może korzystać z Kursu tylko do celów zgodnych z prawem. W przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń Organizator może zablokować konto Uczestnika.
8. Podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z Kursu Uczestnik nie może wykonywać żadnych poniższych czynności:
 • uzyskać dostępu, manipulować, korzystać z niepublicznych obszarów platformy (w tym magazynów treści), systemów komputerowych Organizatora lub systemów przekazu technicznego dostawców usług Organizatora;
 • wyłączyć, zakłócać lub próbować obchodzić którejkolwiek z funkcji Platformy e-learningowej związanych z bezpieczeństwem, sondować, skanować lub testować zabezpieczeń dowolnego z naszych systemów;
 • kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób próbować odkrywać kodu źródłowego lub treści na Platformie e-learningowej;
 • uzyskać dostępu, przeszukiwać lub próbować uzyskać dostęp lub przeszukiwać Platformę e-learningową w żaden inny sposób (zautomatyzowany lub inny) niż za pomocą aktualnie dostępnych funkcji wyszukiwania dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych lub API (i tylko zgodnie z tymi warunkami API); scrapować, używać robotów lub innych automatycznych środków w celu uzyskiwania dostępu do Kursu;
 • w jakikolwiek sposób korzystać z Kursu w celu wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło (np. wysyłanie wiadomości e-mail fałszywie pojawiających się jako Organizator) ingerować w dostęp jakiegokolwiek Uczestnika, hosta lub sieci lub zakłócać go (lub podejmować takie próby), w tym w szczególności, wysyłać wirusów, przeciążać, stosować floodingu, rozsyłać spamu lub zalewać pocztą Platformy e-learningowej, lub w inny sposób zakłócać lub obciążać Kurs.
9. Organizator zastrzega, że Platforma e-learningowa może być wyłączona z powodu planowanej konserwacji lub z powodu awarii na stronie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
11. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnika następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, b) dostęp do poczty elektronicznej, c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies, d) włączenie w przeglądarce internetowej Javascript. 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
12. Uczestnik ma prawo wniesienia reklamacji do Organizatora w związku ze świadczeniem usługi polegającej na udostępnieniu Kursu. Organizator jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji Uczestnika w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

§ 4. Cena i płatności

1. Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
2. Wszystkie Ceny podane na stronach Platformy e-learningowej są cenami brutto
3. Organizator jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych.
4. Organizator akceptuje następujące możliwości płatności: (i) karta kredytowa lub debetowa, (ii) przelew elektroniczny.
5. Uczestnik ma prawo odstąpić od Kursu w terminie 14 dni od sprzedaży Kursu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po odstąpieniu Kursant traci dostęp do platformy e-learningowej.
6. Zwrot ceny za Kurs w przypadku odstąpienia następuje w terminie 14 dni.

§ 5. Konsultacje online w ramach kursu “Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR – pakiet Premium”

1. W ramach zakupionego pakietu Premium kursu "Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR", Uczestnik ma prawo do skorzystania z jednorazowej konsultacji online o łącznym czasie trwania 30 minut ze specjalistą Coders Lab. Z konsultacji można skorzystać w ciągu 90 dni od daty zakupu kursu.
2. Tematyka konsultacji musi być ściśle związana z narzędziami i zagadnieniami prezentowanymi w programie kursu. Wyłączone z tematyki konsultacji są narzędzia i zagadnienia poruszone w sekcjach "Analiza danych" oraz "Etyka i ochrona danych osobowych a AI".
3. Aby skorzystać z konsultacji, Uczestnik zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia terminu oraz przesłania zapytania na adres: szkolenia@coderslab.pl W zapytaniu należy wstępnie zdefiniować zakres tematyczny, który ma zostać poruszony podczas spotkania.
4. Coders Lab zobowiązuje się do odpowiedzenia na przesłane przez Uczestnika zapytanie oraz potwierdzenia terminu konsultacji w czasie nie przekraczającym 7 dni od daty otrzymania zapytania.
5. Niewykorzystanie prawa do konsultacji w określonym czasie nie uprawnia do jego przeniesienia na inny termin ani do żądania zwrotu części opłaty za kurs.

§ 6. Promocja "Darmowy tablet dla uczestników kursu" w ramach kursu “Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR – pakiet Premium”

1. Każda osoba, która dokona zakupu kursu w pakiecie Premium do dnia 9 października 2023 roku, otrzyma w ramach promocji tablet marki LENOVO Tab M7.
2. Tablet zostanie wysłany na adres podany przez uczestnika podczas rejestracji w ciągu 14 dni roboczych od daty zakupu kursu.
3. Aby skorzystać z promocji, uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz dokonać pełnej opłaty za kurs w pakiecie Premium przed wyżej wymienionym terminem.
4. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub jej anulowania w dowolnym momencie, z zachowaniem praw nabytych przez uczestników, którzy zakupili kurs przed wprowadzeniem zmian.

§ 7. Promocja "Rabat dla firm" w ramach kursu “Sztuczna inteligencja dla specjalistów HR – pakiet Premium”

1. W przypadku zakupu kursu w pakiecie premium dla większej liczby osób, istnieje możliwość uzyskania rabatu w wysokości 50% ceny całkowitej na każdy kolejny kurs.
2. W przypadku chęci skorzystania z wymienionej w punkcie promocji, należy zgłosić się do doradcy na adres kinga.bancerz@coderslab.pl w celu ustalenia szczegółów transakcji.
3. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub jej anulowania w dowolnym momencie, z zachowaniem praw nabytych przez firmy, które dokonały zakupu kursu przed wprowadzeniem zmian.
4. Promocja nie łączy się z promocją "Darmowy tablet dla uczestników kursu".

§ 8. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich(powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
3. Dla Uczestników będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa wart. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.), b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem,
b) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
c) skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Organizatorem za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5) obsługa zapytań kierowanych przez Uczestnika nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
4. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie Organizatora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Uczestnik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Organizatora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Organizator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Uczestnika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Uczestnika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5. Uprawnienia Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Organizatorem, założyć konto użytkownika lub zawrzeć umowę.
7. Strona wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://coderslab.pl/pl/polityka-prywatnosci

§ 10. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji regulaminu na platformie e-learningowej wraz z datą wejścia zmian w życie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Poprzez dokonanie zakupu Kursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią powyższego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
4. Regulamin w bieżącej postaci wchodzi w życie z dniem 02.10.2023 r.
Created with